Informationsbrev november

Hej Grannar!
Här följer den senaste informationen gällande Brf Skutan.

FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

Under extrastämman som hölls den 22 oktober, gick vi igenom förslaget till nya stadgar, paragraf för paragraf. Det beslutades om vissa mindre tillägg, och förslaget vann majoritet. Tilläggen håller nu på att formuleras och sammanställas, och protokollet ska undertecknas. Därefter kommer materialet att skickas ut till alla medlemmar. Detta för att alla ska ha möjlighet att ta ställning till hela förslaget, inklusive tillägg. Vi kommer också att skicka ut jämförelsematerial. På den ordinarie föreningsstämman i vår, kommer det att bli en ny omröstning, och då krävs 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna, för att de nya stadgarna slutligen ska antas.

INNERGÅRDEN

Arbetet med förberedelserna inför renoveringen av fönster och eventuella andra delar av gården Linnégatan 1/Andra långgatan 2 pågår, och arbetet kommer att utföras under våren 2016.

CYKLAR

Bifogat kan man se de cyklar som ingen i föreningen verkar äga. De kommer att skänkas till Returhuset, en social verksamhet som renoverar och säljer cyklar till rimliga priser, någon gång under nästa vecka. Hör av er snarast möjligt om någon av dessa cyklar skulle ha hamnat på bild av misstag.
Har ni frågor eller funderingar, så hör gärna av er till någon av oss i styrelsen.
Allt gott!
Varma hösthälsningar
Styrelsen
Brf Skutan

Extra stämma 22 okt

Styrelsen kallar till extra stämma den 22 okt kl 19 på vinden, Linnégatan 3, för att behandla frågan om en uppdatering av föreningens stadgar.  Uppdateringen behövs för att tillgodose lagändringar.

De nya stadgarna kan hämtas under fliken Information – Intern information för medlemmar.   OBS stadgarna till höger under Snabbval är de gällande stadgarna.

 

Dagordning vid extra föreningsstämma i

Brf Skutan 2015-10-22

1§ Stämmans öppnande

2§ Fastställande av röstlängd

3§ Val av stämmoordförande

4§ Anmälan av styrelsens val av protokollförare

5§ Val av två justerare jämte ordförande att justera protokollet

6§ Val av rösträknare

7§ Frågan om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

8§ Beslut om nya stadgar

9§ Stämmans avslutande

Infomationsbrev augusti

Hej Grannar!

Vi hoppas att ni har haft en skön sommar! Hösten närmar sig så smått och här kommer information om vad som sker i Brf Skutan under hösten, och viktiga datum att boka in redan nu.

 

VIKTIGA DATUM:

SENSOMMARFEST!

Onsdagen den 2 september kl. 18 bjuder föreningen på pizza och vin, eller alkoholfritt alternativ, på terrassen på gården Linnégatan/Andra långgatan. Ett ypperligt tillfälle att utnyttja den fina samlingsplatsen och en möjlighet att ses!

Osa senast den 31 augusti (antal och eventuella allergier), och vi hoppas på att få se många både stora och små medlemmar där

STÄDDAG             

Lördagen den 17 oktober kl. 10-14 är det dags för höstens städdag. I vanlig ordning ses vi på gården utanför tvättstugan för uppdelning av arbetsuppgifter, och vi fikar tillsammans vid 12-tiden. Anslag kommer att sättas upp, liksom en lista i tvättstugan där man kan skriva upp sånt som behöver göras.

OBS! Märk era cyklar tydligt med namn innan städdagen, då vi har lite väl många cyklar i förråden just nu. De cyklar som inte är märkta på städdagen ställs ut på gården, och skänks bort 1 november.

EXTRASTÄMMA

Som vi nämnde på årsstämman i våras, har det gjorts ett förslag till nya stadgar för föreningen, med några mindre och ett par något större förändringar. Dessvärre missade vi att skicka med detta förslag i kallelsen, och kunde därför inte rösta om dessa. Vi beklagar detta, och kallar nu till en extrastämma torsdagen den 22 oktober kl. 19, där detta kommer att behandlas. För att de nya stadgarna ska kunna antas krävs att förslaget får majoritet på två på varandra följande stämmor. Kallelse med dagordning OCH förslaget till stadgeändringar kommer att komma i era brevlådor.

 

ÖVRIG INFORMATION:

BRANDSKYDD

I styrelsen jobbar vi för närvarande med en brandskyddsutredning, där vi går igenom fastigheten och ser över vilka åtgärder som krävs för att öka säkerheten. För att hjälpa oss i detta arbete, ber vi alla som eventuellt har saker stående i trapphusen och löst på vindarna, att så snart som möjligt ta bort dessa, då de utgör en brandrisk och ett hinder vid utrymning

SOPRUM

Soprummet på gården på Linnégatan/Andra långgatan kommer att renoveras under hösten.

FÖNSTERRENOVERING

Det pågår ett förberedelsearbete för renovering av fönster mot gården på Linnégatan/Andra långgatan tillsammans med vår byggnadsantikvariska firma Acanthus. För att få en så bra upphandling som möjligt kommer arbetet med största sannolikhet att utföras under våren 2016.

ÖVRIGT

Vi arbetar också med frågor som rör rengöring av ventilationsrören i fastigheten, om spolning av avloppsrör, utjämning av värmen mellan de två husen (det är, som många av er vet, väldigt ojämn fördelning av värmen, framförallt vintertid) – och en hel del annat!

 

Det var allt för nu! Hör gärna av er med synpunkter, tankar och frågor.
Annars hoppas vi att vi ses på Sensommarfesten, Städdagen, extrastämman och i trapphusen!

Allt gott!
Styrelsen
Brf Skutan

Nya styrelsen

På mötet den 25 maj: konstituerade sig den nyvalda styrelsen

Styrelse för BRF-Skutan 2015-2016
Funktion Innehavare Telefon E-post
Ordförande Susanna Helldén 0733-70 18 56 susanna@hellden.com
Vice ordförande Susanne Samuelson 0733-33 12 89 ssamuel2@volvocars.com
Ekonomiansvarig Sussanne Samuelson 0733-33 12 89 ssamuel2@volvocars.com
Sekreterare Åsa Svensson 0707-85 00 55 asa-elise.svensson@ostra.goteborg.se
Butiksansvariga Christina Ceasar 0703-08 88 22 christina.caesar@chalmers.se
Patrik Andrén 070x-xx xx xx patrik.andren@comhem.se
Nyckelansvarig Donal Murtagh 0708 35 39 81 donal.murtagh@comhem.se
Brandskydd Donal Murtagh 0708 35 39 81 donal.murtagh@comhem.se
Mari Paulsson 0704-244875 mari.paulsson@gmail.com
1 2