Extra stämma 22 okt

Styrelsen kallar till extra stämma den 22 okt kl 19 på vinden, Linnégatan 3, för att behandla frågan om en uppdatering av föreningens stadgar.  Uppdateringen behövs för att tillgodose lagändringar.

De nya stadgarna kan hämtas under fliken Information – Intern information för medlemmar.   OBS stadgarna till höger under Snabbval är de gällande stadgarna.

 

Dagordning vid extra föreningsstämma i

Brf Skutan 2015-10-22

1§ Stämmans öppnande

2§ Fastställande av röstlängd

3§ Val av stämmoordförande

4§ Anmälan av styrelsens val av protokollförare

5§ Val av två justerare jämte ordförande att justera protokollet

6§ Val av rösträknare

7§ Frågan om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst

8§ Beslut om nya stadgar

9§ Stämmans avslutande